Privatumo politika | Projektas numetu ar išmetu

PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Sveiki apsilankę interneto svetainėje adresu www.numetu-ismetu.lt  (toliau – Svetainė). Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja, kaip duomenų valdytoja UAB „JTI Baltic“, juridinio asmens kodas 111583352, adresas, Konstitucijos pr. 21C, Vilnius (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytoja“), tvarko Jūsų asmens duomenis toliau Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

 

 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

 

 1. Mums svarbu, kad Jūsų asmens duomenys Svetainėje būtų tikslūs ir atnaujinti. Prašome pranešti, jei mūsų bendradarbiavimo metu Jūsų asmens duomenys pasikeistų.
 1. SĄVOKOS
 1. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys.

 

 1. Duomenų tvarkymas bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka kaip  rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 2. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Duomenų valdytojos vardu tvarko asmens duomenis.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės šiais principais:
  1. asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  3. asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant nurodytų tikslų;
  4. asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
  5. asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę galima būtų nustatyti ne ilgiau nei kad yra būtina siekiant nustatytų tikslų;
  6. asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.
 1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 1. Mes galime rinkti tokius toliau nurodytus duomenis apie Jus:

 

Jūsų asmeninė informacija

 

 

  1. registracijos į kaitinamojo tabako įrenginio Ploom pristatymo renginį (toliau – Renginys) tikslais: Jūsų asmeninę informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris,  amžius (ar Jums yra sukakę 18 metų), ar vartojate tabaką, tabako gaminius ar susijusius gaminius. Šiuos duomenis Jūs suteikiate mums pats (-i),  pildydamas (-a) internetu pateiktą registracijos formą;
  2. dalyvavimo apklausose ir panašiuose veiksmuose bei informacijos apie rūkančiųjų sąmoningumą ir tvarumą teikimo tikslais: Jūsų asmeninę informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data arba amžius, gyvenamoji vieta (miestas), tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo įpročiai, vartojamų gaminių rūšys, prekių ženklai, kurias renkatės, Jūsų atsakymai į kitus klausimus apie tabako gaminius ir susijusius gaminius, jei juose yra asmens duomenų. Šiuos duomenis Jūs suteikiate mums pats (-i),  pildydamas (-a) formas Svetainėje;
  3. išorinės ir vidinės komunikacijos, Duomenų valdytojos įvaizdžio formavimo tikslais interneto/intraneto svetainėse, socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn ir pan.), dalijimosi vaizdais platformose (YouTube ir pan.) terpėse: Jūsų asmeninę informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, taip pat Jūsų atvaizdą, vaizdo ir garso įrašus.

 

 1. Savo asmens duomenis suteikiate savanoriškai. Nesuteikę duomenų, neturėsite galimybės dalyvauti Renginyje arba apklausose ir panašiose akcijose, taip skatinant rūkančiųjų sąmoningumą tvarumo klausimais ar gauti informacijos šiais klausimais. Jūs neprivalote duoti savo sutikimo dėl Jūsų atvaizdo, vaizdo ir garso įrašų naudojimo ir jokių pasekmių Jums dėl to nekils.

 

Mūsų automatiškai renkami ar generuojami Jūsų asmens duomenys

 

 1. Kiekvieną kartą Jums lankantis Svetainėje mes galime automatiškai rinkti toliau nurodytą informaciją (jai rinkti gali būti naudojami slapukai, apie kuriuos daugiau informacijos galite rasti mūsų Slapukų politikoje, taip pat kitos sekimo technologijos, pavyzdžiui, žymos (angl. tags) ir pikseliai (ang. pixels)):

10.1.  techninę informaciją, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kuris naudojamas jungiant Jūsų kompiuterį prie interneto, informaciją apie naršyklės tipą ir versiją, laiko zonos nuostatas, naršyklės įskiepių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir Svetainę; bei

10.2. informaciją apie Jūsų apsilankymą, įskaitant: visą universaliojo adreso (URL) naršymo srautą į Svetainę, per ją ir iš jos (įskaitant datą ir laiką); Svetainės reakcijos laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę, sąveikos su puslapiu informaciją (pavyzdžiui, slinkimą, spustelėjimus ir pelės žymeklio užvedimus), ir kokiais būdais puslapio naršymas buvo baigtas.

 1. Duomenų valdytoja nerenka Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų, tai yra informacijos, susijusios su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacijos apie Jūsų teistumą. Raginame Jus savanoriškai nepateikti daugiau savo asmens duomenų nei mums reikia tam, kad galėtume įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytus tikslus, ypač aukščiau nurodytų specialių kategorijų duomenų.

 

 1.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
 1. Naudosime Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei tai leidžia teisės aktai. Tvarkysime Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

12.1. jei duodate sutikimą dėl savo duomenų tvarkymo;

12.2. jei to reikia mūsų (arba trečiosios šalies) teisėtiems interesams įgyvendinti ir Jūsų interesai bei pagrindinės teisės nėra viršesni už šiuos interesus. Prie mūsų teisėtų interesų gali būti priskiriamas Svetainės administravimas, atsakymai į Jūsų pasiteiravimus ir kita;

12.3. jei privalome vykdyti teisinę prievolę, pavyzdžiui, pateikti informaciją vykstant ikiteisminiam tyrimui.

 

 1. Atkreipkite dėmesį, kad mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis daugiau kaip vienu teisėtu pagrindu, atsižvelgdami į konkretų duomenų naudojimo tikslą. Jei norite sužinoti, kokiu konkrečiai teisėtu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis, susisiekite el. pašto adresu  info@numetu-ismetu.lt

 

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų pateikta informacija

 1. Mes naudojame Jūsų pateiktus asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
  1. registracijos į Renginį, jos patvirtinimo ir dalyvavimo Renginyje tikslais, Jums užpildžius Renginio registracijos formą ir išreiškus norą dalyvauti Renginyje. Jūsų nurodytais kontaktais susisieksime norėdami patvirtinti Jūsų registraciją, suteikti visą reikalingą informaciją apie dalyvavimą bei kontroliuoti patekimą į Renginį;
  2. išorinės ir vidinės komunikacijos, Duomenų valdytojos įvaizdžio formavimo tikslais interneto/intraneto svetainėse, socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, LinkedIn ir pan.), dalijimosi vaizdais platformose (YouTube ir pan.) terpėse;
  3. siekdami teikti informaciją ir vykdyti apklausas bei atlikti panašius veiksmus, skatinant rūkančiųjų sąmoningumą tvarumo klausimais;
  4. norėdami pranešti jums apie pokyčius mūsų Svetainėje arba kitus pasikeitimus, kurie gali Jus paveikti, ar atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus;
  5. siekdami įvykdyti teisinius reikalavimus, susijusius su prizų įteikimu, kiek to reikalauja galiojantys įstatymai, norminiai teisės aktai, teisėti kompetentingų institucijų prašymai;
  6. kitais teisės aktų numatytais tikslais.
 2. Mes naudosime mūsų automatiškai renkamus ar generuojamus asmens duomenis:
  1. administruodami Svetainę, įskaitant sutrikimų šalinimą;
  2. norėdami patobulinti Svetainę ir užtikrinti, kad turinys būtų kuo efektyviau pateikiamas Jums, bei dėl to kaupdami agreguotus statistinius duomenis apie naudojimąsi Svetaine;
  3. siekdami apsaugoti Svetainę ir išlaikyti ją saugią.
 1.  JŪSŲ INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

 

 1. Mes galime teikti Jūsų informaciją tam tikroms trečiosioms šalims:
  1. verslo partneriams, tiekėjams ir subrangovams, kad šie padėtų įgyvendinti mūsų siekiamus tikslus, pavyzdžiui, reklamos, rinkodaros ar strateginių konsultacijų agentūroms, duomenų prieglobos, Svetainės techninės priežiūros, platformos ir turinio teikėjams ir pan. Pavyzdžiui, registracijai į Renginį naudojame interneto formą, kurią teikia Momentive Europe UC (jos privatumo politika pateikiama adresu https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy) bei „Google Ireland Limited“ (daugiau apie „Google“ duomenų tvarkymą rasite „Google“ privatumo politikoje), taip pat Svetainėje naudojame Soft Concept platformą (jos privatumo politiką žr. https://www.soft-concept.com/confidentialite-traitement-donnees-personnelles-enquetes.html), OneTrust LLC slapukų sprendimą (OneTrust privatumo politiką galima rasti adresu https://www.onetrust.com/privacy-notice/ ). Mes taip pat galime naudotis socialiniais tinklais ar vaizdo įrašų dalinimosi platformomis, tokiais kaip LinkedIn, Facebook, Youtube ir pan.  Daugiau informacijos galite rasti tokių socialinių tinklų ir platformų privatumo politikose. Įprastai tokie partneriai, tiekėjai, subrangovai veikia kaip duomenų tvarkytojai;
  2. Taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims toliau nurodytomis aplinkybėmis:
   1.  tuo atveju, jei parduotume ar įsigytume tam tikrą verslą ar turtą – potencialiam tokio verslo ar turto pardavėjui ar pirkėjui;
   2. jei nuspręstume Jūsų asmens duomenis perduoti valdyti kitam asmeniui ar duomenis valdyti kartu su kitu (bendru) valdytoju – naujajam duomenų valdytojui (bendram valdytojui);
   3.  jei mus ar iš esmės visą mūsų turtą įsigyja trečioji šalis, tokiu atveju Duomenų valdytojos turimi asmens duomenys bus laikomi vienu iš perduodamo turto elementų;
   4.  jei mums taikoma prievolė atskleisti arba pateikti Jūsų asmens duomenis laikantis teisinių įsipareigojimų arba siekiant užtikrinti naudojimosi Svetaine sąlygų vykdymą ar taikymą; arba siekiant apsaugoti mus, mūsų klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą. Taip pat galime dalytis informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis apsaugos nuo sukčiavimo tikslais.
 1. KUR SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančias šalis ir jose saugomi. Taip pat juos gali tvarkyti kitur nei EEE esantis personalas, dirbantis mums ar vienam iš mūsų tiekėjų. Mes imsimės visų pagrįstai reikalingų veiksmų, kad užtikrintume saugų Jūsų duomenų tvarkymą pagal šią Privatumo politiką. Jei duomenys perduodami į trečiąsias šalis, jie perduodami į šalis, kurias Europos Komisija pripažino užtikrinančiomis pakankamą duomenų apsaugos lygį (pavyzdžiui, Šveicarija), arba tokiems perdavimams bus taikomos standartinės duomenų apsaugos sąlygos. Jei norėtumėte gauti apie tai daugiau informacijos, susisiekite su mumis el. paštu  info@numetu-ismetu.lt.

 

 1. AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
 1. Tvarkant Jūsų asmens duomenis, gali būti taikomas automatizuotas sprendimų, susijusių su rinkodaros veiksmais, priėmimas, įskaitant profiliavimą, kuriuo siekiama sugrupuoti  duomenų subjektus pagal tam tikrus kriterijus. Profiliavimas gali būti grindžiamas demografiniais požymiais, tabako, jo gaminių ir susijusių gaminių vartojimo įpročiais, apie kuriuos informaciją pateikia pats subjektas. Automatizuotas sprendimų priėmimas gali būti taikomas rinkodaros veiksmų planavimui ir įgyvendinimui, pavyzdžiui, parenkant apklausas.

  

 1. DUOMENŲ SAUGUMAS
 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, taikysime tinkamas procedūras ir saugumo priemones, kad užkirstume kelią nesankcionuotai prieigai ir netyčiniam Jūsų duomenų praradimui. Visi asmens duomenys saugomi mūsų ar mūsų partnerių saugiuose serveriuose. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų gauna tik tie darbuotojai, atstovai, partneriai ir kitos trečiosios šalys, kuriems būtina juos žinoti. Jie tvarkys Jūsų asmens duomenis tik laikydamiesi mūsų nurodymų ir jiems bus taikomas konfidencialumo įsipareigojimas.

 

 1. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors dėsime visas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti Jūsų duomenų, kuriuos perduodate per Svetainę, saugumo. Esame sukūrę tvarką, skirtą galimiems duomenų saugumo pažeidimams šalinti, ir kai esame teisiškai įpareigoti, pranešime apie pažeidimus Jums ir visoms atitinkamoms reguliavimo institucijoms.

 

 1. KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

 1. Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol tai yra reikalinga siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų, tačiau ne ilgiau negu 10 metų (duomenys, tvarkomi registracijos į Renginį tikslu,– ne ilgiau negu 3 mėnesius po Renginio pasibaigimo, Jūsų atvaizdas, video ir garso įrašai – ne ilgiau negu 3 metai po Renginio pasibaigimo). Vėliau jie bus saugiai ištrinti. Slapukų saugojimo terminus galite rasti Slapukų politikoje.

 

 1. Jeigu asmens duomenis būtina saugoti ilgiau, tuomet, vadovaudamiesi įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimais, saugosime juos tik tiek, kiek reikia siekiant įgyvendinti teisinius reikalavimus.

 

 1. JŪSŲ TEISĖS

 

 1. BDAR nustatytais atvejais turite toliau nurodytas teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
  1.  teisę žinoti (būti informuotam) apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (BDAR 13 ir 14 straipsniai);
  2. teisę gauti patvirtinimą, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašyti, kad mes leistume Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, taip pat gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją (vadinama „teisė susipažinti su duomenimis“, BDAR 15 straipsnis);
  3. paprašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei informacija neišsami arba netiksli (vadinama „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, BDAR 16 straipsnis);
  4.  paprašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei nėra pagrįstų priežasčių, dėl kurių mes turėtume juos tvarkyti, arba jei sėkmingai pasinaudojote savo teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (vadinama „teisė būti pamirštam“, BDAR 17 straipsnis);
  5. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tvarkymą grindžiame savo teisėtu interesu (arba trečiosios šalies teisėtais interesais) ir Jūs manote, kad duomenų tvarkymas turi poveikį Jūsų pagrindinėms teisėms ir laisvėms (BDAR 21 straipsnis) (pastaba: mes galime turėti įtikinamus teisėtus pagrindus tvarkyti informaciją, kurie yra viršesni už jūsų teises ir laisves);
  6. paprašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą toliau nurodytomis aplinkybėmis: a) jei norite, kad patikrintume, ar Jūsų asmens duomenys tikslūs; b) jei mes naudojamės asmens duomenimis neteisėtai, bet Jūs nenorite, kad mes juos ištrintume; c) jei Jums reikia, kad mes saugotume Jūsų asmens duomenis net tuomet, kai mums jų nebereikia, nes Jums reikia asmens duomenų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; arba d) Jūs neleidote mums naudotis savo asmens duomenimis, tačiau mums reikia patikrinti, ar mes turime viršesnių teisėtų pagrindų ją naudoti (BDAR 18 straipsnis);
  7. paprašyti perduoti jūsų informaciją Jums arba trečiajai šaliai (vadinama „teisė į duomenų perkeliamumą“, BDAR 20 straipsnis);

 

  1. Turite teisę atšaukti savo sutikimą, jei mes tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi sutikimu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui (BDAR 7 straipsnis).

 

 1. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, susisiekite su mumis el. paštu  info@numetu-ismetu.lt.

 

 1. Už prieigą prie savo asmens duomenų (arba už naudojimąsi bet kuria kita teise) neturėsite mokėti jokio mokesčio. Tačiau mes galime taikyti pagrįstą mokestį, jei Jūsų prašymas aiškiai nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas. Taip pat šiomis aplinkybėmis galime atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

 

 1. Mums gali tekti paprašyti Jūsų konkrečios informacijos, kuri patvirtintų Jūsų tapatybę. Tai saugos priemonė, skirta užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų atskleisti asmeniui, neturinčiam teisės ją gauti.

 

 1. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/) arba bet kuriai kitai priežiūros institucijai valstybėje narėje, kurioje įprastai gyvenate, dirbate arba kurioje buvo įvykdytas įtariamas pažeidimas.

 

 1. MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR ATNAUJINIMAI

 

 1. Visi būsimi mūsų Privatumo politikos pakeitimai bus pateikti Svetainėje ir, jei reikia, apie juos Jums bus pranešta el. paštu. Prašome reguliariai lankytis Svetainėje, kad nepraleistumėte mūsų Privatumo politikos atnaujinimų ir pakeitimų.

Privatumo politika buvo atnaujinta 2023 m. kovo 29 d.